Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 839/16 tutejszego Sądu z wniosku Józefa Józefowskiego z udziałem Haliny Nahurskiej i Elżbiety Józefowskiej prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Ulijasz, córce Franciszka i Marii, zmarłej w dniu 02 stycznia 2016 roku w Kielcach i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się spadkobierców Stanisławy Ulijasz, aby zgłosili się w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku