„Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie sygn. akt VIII Ns 163/13 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Jadwidze Podsiedlik, PESEL 47071402445, ostatnio zamieszkałej pod adresem ulica Osobna 21, 25-034 Kielce, zmarłej w dniu 10 lutego 2017 roku. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”;