Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 6709/18/767 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "  BLOVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" , KRS 520180, adres: oś. Pułanki 43 lok. 39, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.   Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.                                

 

                                                          Na zarządzenie RSR Katarzyny Dudy-Fury