Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 6707/18/965 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu  "ELIXIR" REGENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PAWEŁ GOŁASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA" , KRS 102719, adres: ul. Romualda 3, 25 - 322 KIELCE.   Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

                                   

 

                                                          Na zarządzenie RSR Katarzyny Dudy-Fury