Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 5687/18/361 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KON-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KRS 155624 , ADRES: HAJDASZEK 31 , 28-404 HAJDASZEK, GMINA KIJE, REGON-008489012, NIP- BRAK. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

                                                  Na zarządzenie referendarza sądowego

 

                                                 Magdalena Szulecka - Tasarek