Sąd Rejonowy  w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 1102/17 tutejszego Sądu z wniosku Zbigniewa Melanowskiego z udziałem  Grażyny Karskiej prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Melanowskiej, córce Józefa i Marii, zmarłej 18 grudnia 2010 roku w Kielcach i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku po zmarłej wchodzi lokal mieszkalny o pow. 23,70 m2, położony w Kielcach przy ul. Nałkowskiej 2/32, znajdujący się w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.