Sąd Rejonowy  w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 1132/17 tutejszego Sądu z wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z udziałem Krystyny Salwy prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Lisowskim, synu Stanisława i Zofii, zmarłym w dniu 25 lutego 2017 roku w Kielcach i mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Szałas 21, 26-050 Zagnańsk. W skład spadku pozostałego po spadkodawcy wchodzą grunty położone w powiecie kieleckim, jednostka ewidencyjna 260419_2 Zagnańsk, obręb 0014 Szałas, jednostka rejestrowa G.197 o łącznej powierzchni 3,58 ha. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.