W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku złożono wykaz inwentarza spadku po Franciszku Fatydz synu Pawła i Anny numer PESEL 47100502012, ostatnio zamieszkałym ulica Staffa 5/66, 25-410 Kielce, zmarłym w dniu 10 grudnia 2017 roku. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w ar. 637 § 1 k.p.c. tj. każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Sąd poucza także, że ww osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.