W dniu 30 sierpnia 2017 roku spadkobierca Katarzyna Karwowska złożyła w Sądzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza po Marianie Karwowskim numer PESEL 50092601838 zmarłym w dniu 13 czerwca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Kielcach przy ul. Klonowej 56/30. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.