Kielce 2 marca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 2118/18/797 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu  "HURTOWNIA WĘDLIN I MIĘSA "EMA" M. ZABORSKI, E. PODGÓRNA, W. ŁAKOMIEC " Spółka jawna , KRS 110243, adres: ul. Limanowskiego 1 lok. 3, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna.  Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

RSR Katarzyna Duda – Fura